Privacyverklaring

Filosofische Praktijk Kom Denken, gevestigd te Houten (KvK-nummer 71722718) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Filosofische Praktijk Kom Denken verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

Bijzonder en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van bezoekers van de praktijk die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@komdenken.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Aantekeningen tijdens de gesprekssessies

De filosofische practicus maakt aantekeningen tijdens de gesprekssessies, handgeschreven op papier, maar zonder vermelding van naam of andere identificerende gegevens van de bezoeker. Er worden van bezoekers geen inhoudelijke dossiers bijgehouden. Over de inhoud van de gesprekken wordt aan derden geen enkele mededeling gedaan. Indien u op de praktijk gesprekken voert die worden bekostigd door uw werkgever, krijgt deze werkgever geen informatie over de inhoud van die gesprekken.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Filosofische Praktijk Kom Denken verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afleveren van diensten
 • Het afhandelen van betalingen
 • Met u contact op te nemen indien dit nodig is voor onze dienstverlening
 • Verzenden van onze nieuwsbrief, alleen als u zich daarvoor heeft ingeschreven
 • U te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Kom Denken bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig voor de doelen waarvoor uw gegevens verzameld zijn. Wanneer wij onze dienstverlening beëindigen, verwijderen wij uw persoonsgegevens binnen 1 maand. Als u zich uitschrijft van de nieuwsbrief, verwijderen wij uw gegevens binnen 7 dagen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Kom Denken deelt uw gegevens niet met derden, tenzij een wettelijke verplichting daartoe bestaat.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kom Denken en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u bezitten in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@komdenken.nl

Kom Denken wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Kom Denken neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@komdenken.nl.