Algemene Voorwaarden

Dit zijn de Algemene voorwaarden van toepassing op de diensten van Filosofische Praktijk Kom Denken, gevoerd door Ernst Meijer, gevestigd te Houten, KvK-nummer 71722718, BTW nummer BTW NL002010506B93, Bankrekening NL18 TRIO 0379 6216 30 t.n.v. Filosofische Praktijk Kom Denken.

Afspraken, afzeggingen en duur van de sessies

Gesprekken beginnen op het tijdstip zoals afgesproken tussen de filosofisch practicus en de cliënt tijdens een voorgaande afspraak. Filosofische gesprekken duren in de regel 45 minuten, soms korter, soms langer; ter beoordeling van de filosofisch practicus. Een filosofisch consult duurt in de regel 60 minuten.

Wanneer een cliënt een afspraak wil afzeggen, dient dat minimaal 24 uur van tevoren te gebeuren. Afzeggingen worden telefonisch, per SMS, per WhatsApp of per e-mail gedaan. Wordt een afspraak later dan 24 uur van tevoren afgezegd of de cliënt verschijnt niet op de afspraak zonder tijdige afzegging, dan worden de kosten van het gesprek volledig in rekening gebracht. De cliënt heeft niet het recht een gemiste afspraak kosteloos in te halen. Filosofische Praktijk Kom Denken houdt zich het recht voor een gesprek af te gelasten als daartoe noodzaak bestaat. In dat geval zal Filosofische Praktijk Kom Denken de betrokken cliënt tijdig hiervan verwittigen.

Het kennismakingsgesprek is gratis en vrijblijvend. Wanneer een cliënt een afspraak wil afzeggen, dient dat minimaal 24 uur van tevoren te gebeuren. Afzeggingen worden telefonisch, per SMS, per WhatsApp of per e-mail gedaan. Wordt een afspraak later dan 24 uur van tevoren afgezegd of de cliënt verschijnt niet zonder tijdige afzegging, dan wordt het hoogste tarief voor een filosofisch gesprek voor particulieren in rekening gebracht.

Mocht een serie gesprekken niet naar tevredenheid verlopen, dan dient dit door de cliënt ter sprake worden gebracht. De aard van de ontevredenheid zal dan door Kom Denken met de cliënt besproken worden en gezocht worden naar een oplossing. Annulering van de serie met restitutie is dan mogelijk, als beide partijen inzien dat dit de beste oplossing is.

Beperkte verantwoordelijkheid

Filosofische Praktijk Kom Denken verzorgt filosofische gesprekken, consulten en andere diensten van hoge kwaliteit, maar aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de consequenties die cliënten verbinden aan inzichten, ideeën die mogelijkerwijs als gevolg van de dienstverlening door Filosofische Praktijk Kom Denken zijn opgedaan. Filosofische Praktijk Kom Denken sluit cliënten met psychische gezondheidsproblemen niet op voorhand uit, maar biedt nadrukkelijk geen psychotherapeutische dienstverlening.

Tarieven, facturen en betalingen

Particuliere cliënten die een individuele sessie hebben geboekt, ontvangen na afloop van het gesprek de factuur daarvoor. Particulieren die een serie hebben geboekt, ontvangen de factuur vooraf. Het tarief komt overeen zoals gepubliceerd op de website. Omdat de tarieven naar draagkracht zijn, mag Filosofische Praktijk Kom Denken vragen om bewijsstukken waaruit de hoogte van het maandinkomen van de cliënt blijkt. Diensten op offertebasis worden gefactureerd conform offerte. Facturen worden verstuurd per e-mail. De betalingstermijn is 14 dagen. Bij overschrijding van de vermelde betalingstermijn, is de cliënt verplicht de wettelijk geregelde rente- en administratiekosten verschuldigd.

Persoonsgegevens en vertrouwelijkheid

Cliënten stemmen toe in de opslag en verwerking van hun persoonsgegevens conform de privacyverklaring van Kom Denken, te vinden op de website.

Geschillen

Wanneer er tussen een cliënt en Kom Denken een geschil ontstaat dat naar de opvatting van beiden of een van beiden niet binnen het kader van de gesprekken kan worden opgelost, dan worden de gesprekken stopgezet. Beide partijen verplichten zich in dat geval de financiële afwikkeling (restitutie van vooruitbetaalde gesprekken, dan wel betaling van reeds besloten gesprekken) ten spoedigste, doch uiterlijk binnen twee weken te doen plaats vinden. Het Nederlands recht is van toepassing.

Wijzigingen

Kom Denken behoudt zich het recht voor deze Algemene voorwaarden te wijzigen en aan te vullen, zonder de cliënten daarvan, vooraf of achteraf, in kennis te stellen. De geldende, dat wil zeggen meest recente versie van deze Algemene voorwaarden is steeds te raadplegen op de website https://komdenken.nl

 Laatste wijziging: 7 mei 2024.

© Ernst Meijer